ABD DE ETKİN BİR TOPLUM VE GÜÇ OLMAK İÇİN, TÜM TÜRK-AMERİKALILARA BİRLEŞMEK AMAÇLI AÇIK BİR ÇAĞRIDIR…

AÇIK TASLAK ÖNERİ: TÜM TÜRK-AMERİKAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, TEMSİLCİLERİ, TÜRK-AMERİKAN TOPLULUKLARI VE ÜYELERİNE...

AÇIK TASLAK ÖNERİ: TÜM TÜRK-AMERİKAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, TEMSİLCİLERİ, TÜRK-AMERİKAN TOPLULUKLARI VE ÜYELERİNE:

Aşağıda ilk etapta tanımlanmış olan ON (10) hedef çerçevesinde; TÜRK-AMERİKAN TOPLULUKLARI BİRLEŞMEK ZORUNDADIR…

Cumhuriyet’in 93.ncü Kuruluş Yıldönümü ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Sonsuz Anısına ithafen…

1/10.  En geniş yelpazeden ve toplumun her kesitini kapsama alanı içine alacak a-politik/partilerüstü (bipartisan) bir platform kurmak ve / veya tüm ilgili taraftarları tek çatı altında, Türkiye aleynine Regean Dönemi’nde çıkartılmış olan sözde soykırımın her yıl 24 Nisan’da ABD Başkanı tarafından anılmasına yönelik 22 Nisan 1981‘deki “kararname”nin tamamen ortadan kaldırılması amacında birleşmek. Ve bu amaç doğrultusunda, Amerika ve Türkiye boyutunda çalışacak çok sesli-katılımlı bir Türk-Amerikan Platformu’nu da aktif ve etkin hale getirmek. 

[Taslak/genişletilmiş çeviri]

Özellikle de Amerika’da, yalnızca Ermeni Diaspora’sının talebine hizmet etmiş ve etmekte olan tek taraflı bu kararnamenin, ABD’de yaşayan her Türk vatandaşının aleyhine otomatik bir ayrımcılık ve dezavantaj zemini oluşturmuştur. ABD Başkan ve yönetimi nezdindeki yetkili mercilerce, bu kararın kaldırılması veya bu kararı; geçersiz kılacak yeni bir karar çıkartılmasını sağlamada iş ve güç birliği oluşturmak;

1.nci maddenin gerekliliği-aciliyetine ilişkin yorum: 
Eğer Lozan Barış Andlaşması’na ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş prensiplerine, özellikle de Amerika bazında sahip çıkmak istiyorsak; Amerikan yönetimi ve hükümetleri tarafından, tüm Türk-Amerikalılara ve Türkiye’ye deki tüm vatandaşlarına karşı, “Demoklesin Kılıcı” haline dönüştürülmüş olan, özellikle de “sözde soykırım”a ilişkin bölümü, geçersiz kılacak yeni bir kararnamenin önerilmesi ve hızla kabul edilmesinin sağlanması zaruridir.

Mevcut durum, tüm Türk vatandaşları ve özellikle de doğrudan Türk kökenli-Amerikalılara karşı sürekli bir tehdit olarak ayrımcılığı, resmileştirmiş bir kararnamedir. Bu nedenle, “geçersiz” kılınması için acilen ne gerekiyorsa o yapılmalıdır.

Bunun kadar eşdeğer önemde, bir madalyonun iki-yüzü niteliğinde olan diğer bir konu ise Amerikan Dış İlişkiler Konseyi veya Senato’sunda (bu konuda yetkili karar verme mekanizması olan birim nezdinde) Lozan Barış Andlaşması’nın “tanınması”nın (recognition) gerek Türk-Amerikan toplumunun ortak bir talebi ve gerekse resmi-hükümetler düzeyinde ki talebi olarak, sağlanmasına yönelik çalışmak;

Lozan konusunda, “sözde soykırım” kararnamesinde olduğu gibi hukuki boyutta veya uluslararası hukuk açısından bir bağlayıcılığı olmayabilir. Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerine ve Amerika’daki tüm Türk kökenli vatandaşlara, doğuştan gelen kimlik-ve-kültürel haklarına da saygı esasına dayalı olarak, Lozan Barış Andlaşması’nın “tanınması” yönünde yeni Amerikan Başkanı tarafından alınacak bir karar, aynı zamanda, taaa 22 Nisan 1981 tarihinden beri gündemde ve işlemde olan kararnameyi de etkisiz kılacak bir niteliğe sahip olacaktır. Zaten, iç-içe zincirle geçmiş bu iki durum, özellikle de Amerikan Dış Politikası nezdinde, Türkiye ve Türk-Amerikan toplumu aleyhine hedeflenmiş siyasi sonuç olarak birbirine bağlanmıştır. Bu nedenle, bu iki husustan en azından birisinin başarılmadığı takdirde, Amerikan hükümetleri tarafından Türkiye ve Türk-Amerikalılar üzerinde, Ermeni konusu sürekli kullanılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti üzerindeki varolan tehdit ise ağırlaştırılmış kronik bir vak’a olarak bizim, çocuklarımızın ve torunlarımızın üzerinde de sürdürülmeye devam ettirilecektir.

2/10.
Türk-Amerikalıların ABD Senatosu ve Dışişleri Konseyi ve/veya ABD Senatosu’dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi doğuş ve kuruluş belgesi olan 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Andlaşması’nın “tanınırlığı”nı resmen sağlamak;

GEREKÇE: Türk-Amerikalıların ABD Senatosu ve Dışişleri Konseyi ve/veya ABD Senatosu’dan, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi doğuş ve kuruluş belgesi olan 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Andlaşması’nın, Regean Dönemi’nin 1981’de Türkiye aleyhine çıkartmış olduğu kararnameyi tersine çevirtmenin de belki en etkin veya tek yolu ve kanalıdır. Bu nedenle, Lozan Barış Andlaşması’nın ülkenin insanı ve egemenlik haklarına da saygı bazında, resmen “tanınmasını” sağlamaktır. (Ref 1/10 – Reagan döneminde, çoğunlukla fabrikasyon imalatı bazında üretilmiş sahte belgelere dayanarak, 1981’de Türkiye ve tüm Amerika’da doğmuş ve doğacak Türk kökenli vatandaşların aleyhine bir kararname çıkartımış iken, ABD Başkanlarından hiçbirisi Lozan Barış Andlaşması’nı (24 Temmuz 1923) şimdiye kadar resmen tanımamıştır! Ermeni Lobisi’nin talebi ve elde etmiş olduğu sonuca karşılık, Türk-Amerikan toplulukları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda bugüne değin ne yapmıştır? Veya NİÇİN somut resmi bir adım atmamıştır! Örneğin, F.Gülen’in 15 Temmuz’dan sonra Amerika’dan iade talebini, Türk Hükümeti, ABD’den resmen talep etmeden, Amerikan Hükümeti, bu konudaki tüm gazete haberler-yorumlar ve hatta Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı nezdinde kamuya açık veya resmi beyanları da, Amerikan Hükümeti bazında birşey ifade etmemiştir. Bu örnekten yola çıkarak, ve aynayı kendimize tutarak, bu konunun Türk Hükümeti veya TBMM tarafından resmen talep edilmesi, gerektiği kanısındayım. Bu talebin de Türk kamuoyu tarafindan hükümetten/TBMM’den talep edilmesi gerekir!) Daha önemlisi, 1/10 ve 2/10 hedefleri çerçevesinde, herşeyden önce birinci derecede atılması gereken en önemli tek ve temel adım ise Amerika’da yaşayan ve oy verme hakkına sahip olan her Türk-Amerikan vatandaşını, bu ortak hedeflerden en azından biri üzerinde birleştirmektir. Bu amaçta genel kapsamda, Türk-Amerikan toplumu lehine olacak bir tasarıya destek verecek veya öncülük edecek aday ve/veya politik partinin desteklenmesi. Bu iki maddeye ilişkin ortak platformda birleşmenin de bu yönde sağlanması, ilk hedef olarak öngörülmektedir.

3/10.
Ermenilere, taa erken Osmanlı döneminden itibaren kapılarını açmış olduğu Anadolu topraklarına yerleşmiş olan Ermenilerin; ilk yerleşim dönemlerinden 1900’lu yıllara kadar uzanan ve özellikle de 1.nci Dünya Savaşı öncesi, iki farklı topluluk-din–-tüm iniş çıkışlara rağmen–- barış içinde yaşadıkları ve birbirlerini yaşam-kültür olarak etkiledikleri dönemlerin incelenmesi-gün ışığına çıkartılması ve “birliktelik ve barışçıl” ve karşılıklı saygı anlayışı içinde yaşanmış dönemler üzerinde araştırmalara yoğunlaşmak. Bunun sonucunda da; bilimsel ve akademik boyutta kitap, uluslararası sergiler, sempozyum-konferans üretmek hedefli Türk-Ermeni Sinerji teması üzerinde çalışmak. Bu çerçevede; iki komşu ülkeye ve nüfusuna olduğu kadar dünya barışına da katkıda bulunmak (“Turkish-Armenian Synergy” konusunda ilk girişime ilişkin 26 Ekim 2009 tarihli Medya Bülteni: Turkish-Armenian Synergy (Türk-Ermeni Sinerjisi) Ekim 2009).

4/10.
ABD merkezli kurulması öngörülmüş olan bir TÜRK-KÜTÜPHANE VE MÜZESİ ( “TLM”, Turkishlibrary.us) ve / veya ATATÜRK NY SANAT & KÜLTÜR MERKEZİ’nin kurulması, bina alım-program geliştirme ve işletme amaçlı, bağış kampanyaları düzenlemek ve bu amaçla bir destek grubu kurmak; Ve / veya Türk-Amerikan toplumu tarafından, hiç bir resmi bağı-kaynağı olmaksızın kurulacak ve ayrım yapılmaksızın ve programlarının uyumluluğu bazında, tüm Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşları ve/veya kamuya açık kişisel projeler/programların sunulabileceği – sergiler açılabileceği, kitap tartışmaları-imza günleri düzenlenebilecek bir TURKISH COMMUNITY HOUSE or TURKISH PUBLIC HOUSE’un kurulması…

5/10.
Özellikle New York ve çevresi ve Amerika çapında da olmak üzere, Türk Amerikan Toplumu temsilcilerinin ve kar amacı gütmeyen kuruluşların / derneklerin, şemsiye organizasyonlar ile her alandaki sivil toplum kuruluşlarını; Birleşmiş Milletler’e üyelik konusunda teşvik edici-bilgilendirici toplantılar yapmak ve Birleşmiş Milletler bünyesinde de, Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının aktif ve etkin olmasını sağlamak. Aynı zamanda, BM’nin 2030 için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyecek – dahil olacak nitelikte programlara dahil olmalarına yönelik, yol gösterici-teşvik edici olmak;

6/10.
ABD Dış Politikası’nın Türkiye üzerindeki, Türk halkı ve ülke nüfusunun çoğunluğunun güvenliğini-yaşamını ve geleceğini tehdit etmiş ve etmekte olan, 100 yılı aşkın tüm DIŞ Politikalarına bir SON VERMESİ ve Türk-Amerikan’ların; Amerikan yönetiminin Türkiye üzerinde ki tüm dış politika hesaplarında; ÖNCE İNSANI GELİŞME, HERKESE YAŞAMA GÜVENCESİ VE ORTAK GÜVEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME VE BARIŞ UNSURUNU 1.nci SIRAYA ALMASI AMAÇ’li; Türk-Amerikan platformunun ortak bir çalışma yapması. Bunu yer ve koşullar izin verdiği ölçüde de her düzeyde Amerikan yönetimine iletmesi ve olumlu değişiklikler-düzenlemeler yapılmasında destek mekanizmalarının kurulması veya harekete geçirilmesi…

Bu kapsamda, Türk-Amerikan Toplumu, şu anki, yeni dönem Başkan ile gelecekteki tüm ABD Başkanları’ndan bugün, yarın, yakın ve uzak geleceğe yönelik olarak; Amerika Birleşik Devletler’inden aşağıdaki genel çerçevede, bir Dış Politika uygulamasını talep eder:
a) Amerikan Dış Politikasının, Türkiye’de “güçlerin ayrılığı” “din ve devlet işlerinin” ayrımı yerine, birleştirilmiş olmasındaki desteğini geri çekmesi ve Türkiye’de “güçlerin ayrılığı” ilkesinin ABD Dış Politikası olarak desteklenmesi;
b) Din özgürlüğü adı altında, Türkiye’deki laik eğitim sisteminin imam hatip okullarına dönüştürülmesini değil, laik eğitim sistemini ABD Dış Politikası olarak destekleMEMESİ;
c) ABD Dış Politikası teşvik ve desteklerinin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren eğitimde kız-erkek çocukların bir arada okuma-öğrenme-gelişme çerçevesindeki kazanılmış hakların kaybedilmesine GÖZ YUMMAMASI; ve “din özgürlüğü” adı altında, “erkek hakimiyetinde” kız-erkek çocuklarının ilk öğrenimden-günlük yaşam ve meslek hayatına kadar uzanan çizgide, ayrımcılığa destek VERMEMESİ;
d) Sivil ve Kadın Haklarında kazanılmış yasal ve demokratik haklarda, “din özgürlüğü” veya “din’i gerekler” adına, sosyal ve toplumsal baskı mekanizmalarını işleten uygulamalarla; geri adımlar atılmasına DESTEK VERMEMESİ;
e) Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şeria rejimine, İslam Cumhuriyeti’ne dönüştürülmesini teşvik etmemesi ve desteklememesi; bunun yerine, desteklerin kazanılmış demokratik hakların korunması kadar, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, bir Dış Politika uygulanması.

Yukarıda tanımlanan kritik noktalardan dolayıdır ki,, ABD Dış Politikası’ndan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ilkeleri ve ülke genelinde insanın yasal ve hukuki kanallarla kazanılmış demokratik ve sivil haklarına saygı duyan bir anlayış talep ediyoruz. Bu çerçevede, ABD Dış Politikasını da; nispı yada etniğe göre değil (Kürt nüfusuyla sınırlı olmayan), ülke çapında ve genel kapsamda; sürdürülebilir İNSANİ gelişme ve barış temelinde, ABD, Türkiye ve Ortadoğu dış politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve reform yapması zaruridir.

7/10.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95.nci Kuruluş Yıldönümü’nü Birleşmiş Milletler bünyesinde kutlamak. Bu amaç doğrultusunda, Türk-Amerikan sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek, kapsamlı ve tam günü içeren zengin içerikli bir program ile kutlanmasını resmi kanallarla da işbirliğiyle sağlamak ve bu amaçta on çalışmalara başlamak;

8/10.
Anadolu Uygarlıklarını ve / veya 1000 Yıllık TÜRKLERİN TARİHİ Sergisi ve / veya 1000 Yıllık Türk Kadın Tarihi temalı büyük sergileri, Metropolitan Müzesi’ne (MET) ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki diğer büyük şehirleri de hedefleyerek (Chicago , Los Angeles, Florida vb.), bir yıllık bir sürece yayılacak bu nitelikteki sergilerin gerçekleşmesi yönünde çalışmak…. Aynı zamanda, New York Modern Sanat Müzesi’nde (MoMA) 150 yıllık Modern Türk Sanatını’dan (resim / heykel, heykel, seramik vb.) seçilecek ve Amerika’da ilk defa Modern Türk Sanatı’nın bir kesitini sergileyecek nitelikte bir sergi açılmasını sağlamak;

9/10.
Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e Daimi Temsilciliği’nin desteğiyle, Birleşmiş Milletler’de, Lozan Barış Anlaşması ve / veya “KÜRESEL HEDEFLER VE ATATÜRK” (Global Göals and Atatürk) ya da “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE ATATÜRK” temasında; ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının da işbirliği-desteği çerçevesinde; uluslararası tam günlük bir konferansın Birleşmiş Milletler bünyesinde, ortaklaşa düzenlenmesi yönünde çalışmak;

10.10.
New York veya W.DC veya Connecticut veya New Jersey kapsamında, “KÜRESEL HEDEFLER VE ATATÜRK” veya “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VE ATATÜRK” konusunda, aynı zamanda, bu kez bir üniversite ile ortaklaşa akademik/bilimsel uluslararası bir konferans düzenlemek.

6/10’a YORUM:
Etkin ve devam etmekte olan ABD’nin Türkiye üzerindeki yürürlükte olan politikaları -kanımca-, Türkiye’de genel toplumsal ve sürdürülebilir barışı, insanı ve ekonomik kalkınma ve güvenceyi gerek ülke kapsama alanında ve gerekse Orta Doğu’da bir tehdit altında tutmaktadır! Bu politikalar, hiç bir şekilde yerel insana/yöre/bölge insanı-topluluklara da hizmet etmemiştir. Aksine onların kendine yeterlilikleri ellerinden alınmıştır. (Ve sanki Türkiye’de ve Ortadoğu’da bir tek Kürt’ler var! Kürt, Kürt, Kürt hakları-özgürlükle diye diye, ülke çapında laik ve temel insani hakları güme gitmiştir! Gitmesine de, “Kürtlerin demokratik hakları” adıyla, “din özgürlüğü” birleştirilerek, temel ve genel kazanılmış insan ve kadın haklarının esasen güme gitmesine yol açılmıştır ve adeta desteklerde bu yönde olmuştur! Ve bu hiç bir şekilde, tabii bir kaç silah-lobisi/fabrikası, petrol şirketlerinin Ortadoğu petrol politikaları dışında, Amerikan toplumuna da geniş kapsamlı bir dönüşü yoktur. Söz konusu Dış politikalar, ISIS’i de doğurmuş olduğu için, bir bakıma, ABD Dış Politikası; kendi kendine de bir tehdite dönüşmüştür.

AÇIKLAMA:
1) Bu üçüncü kez güncelleştirilmiş ON MADDELİK TASLAK ÖNERİ METNİ; ABD’deki nüfusu en düşük olan azınlık göçmen topluluklarından biri olmamıza rağmen, ABD’deki Türk-Amerikan Toplumu arasında sürekli bir tırmanışta tutulan gerginlik, topluluğun kendi içindeki ayrımcılık, yıllardır inatla sürdürülen tuz-buz olma/bölünme-parçalanma politikalarına bir tekki olarak yazılmıştır. Yukarıdaki tüm metin ve yorumlar; doğrudan kişisel gözlemlere ve kapasiteye dayanılarak, ortak toplumsal bir metin haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu metin, bireysel haklar esasına dayalı, ilgili topluluğa açık bir önergedir. Yazarın sorumlu olduğu “The Light Millennium” ve/veya veya Işikbinyılı.Org’un bir kampanyası değildir. Taslak 1 ve 2’yi içeren Açık Draft -3 Teklifi, Bircan Ünver tarafından, New York’ta 24 Ekim – 9 Kasım 2016 tarihleri arasında yazılmış ve sosyal medyada paylaşılmıştır.
2) İlk taslak 24 Ekim, ikinci taslak, 27 Ekim tarihlerinde Facebook / bircan.ünver ve @lightmillennium sayfaları aracılığıyla paylaşılmıştır.
Üçüncü ve 10 Maddelik Taslak ise 9 Kasım 2016 tarihinde, Lightmillennium.Org’da yayınlanmış ve ÜRL adresi sosyal medyada paylaşılmıştır.
3) Türkiye’den FEYM Grubundan Orhan Tan Bey’den gelen öneri doğrultusunda, İngilizce’den Türkçe’ye, orijinal metin genişletilerek, çevrilmiştir.

Yukarıdaki 10 maddelik taslak öneri, orijinal olarak Lightmillennium.Org’da 9 Kasım 2016 tarihinde İngilizce olarak yayınlanmıştır. Metnin Türkçe’ye çevirisinde, taslak on-madde’ye bağlı kalmakla birlikte, bu metin bire-bir çeviri değildir.

Yazan ve Türkçe’ye genişleterek çeviren: Bircan Ünver – 24 Ekim – 28 Kasım 2016

Orijinal Ingilizce taslak: http://www.lightmillennium.org/turkish-american/open-call-to-the-members-of-the-turkish-american-communities.html

40.nci ABD Başkanı RONALD REAGAN’IN BAŞKAN OLDUĞU İLK YILIN TAKİP EDEN AYLARINDA, 22 NİSAN 1981 TARİHİNDE, en başta Türk-Amerikalıları savunmasız yargılamaya mahkum bırakmış ve Türkiye’ye karşı da, uluslararası hukuk dışı bir muameleye, ABD Başkanlık düzeyinde mahrum bırakılmış olan kararnamenin tüm metnidir, 1/10 ve 2/10’a konu ve hedef olan. Hedef, bu metindeki, “sözde soykırım”a ilişkin bölümü tümden geçersiz kılacak bir mekanizmada, Türk-Amerikalıların birleşmesidir. 40.nci ABD Başkanı RONALD REAGAN’IN BAŞKAN OLDUĞU İLK YILIN TAKİP EDEN AYLARINDA, 22 NİSAN 1981 TARİHİNDE ÇIKARTILMIŞ VE HALEN GEÇERLİ OLAN KARARNAME

* * * * *

2009 yılı kurumsal düzeydeki Türk-Ermeni Sinerji girişimlerinden bugüne genel bir değerlendirme…

Lozan Barış Andlaşması’nın ABD’den resmen “tanınması” yönündeki ilk çağrıyı 2010 yılında yapmış olduğum dönemde, “ABD taraf değildi ve bu talep, Türk-Amerikan ilişkilerini zedeler”, içerikte bir yanıt almıştım. O yanıta, ne o gün ne de bugün katılıyorum. Zira, ABD’den resmen Lozan’ı “tanımasını” talep etmek, uluslararası hukukta bağlayıcı nitelikte olan bir “ONAY” “ratify” değildir.

Kaldı ki, aynı Amerika Birleşmiş Devletleri’nin en üst düzey-zirvedeki, 40.nci Başkanı, sözde “Ermeni soykırım” iddialarına dayanarak, taa 1981’de Türkiye aleyhine resmen Amerika Devlet Yönetimi ve Dış politikası çerçevesinde, bir karar çıkartılmıştır. Bu konuda da her yıl, Ermeni Diyasporası’nın kampanyalarına “hayır” içerikli, “savunmadan durumundan” öte gidemeyen hiç bir somut adım ne Türk-Amerikan dernekleri-toplulukları ne de Türkiye’den resmi düzeyde atılmamıştır.

Eğer halen 1981’den itibaren mevcut olan ve tüm Türk-Amerikalıları, en başta rendice edici-küçük düşürücü, hiç bir hukuk kanalıyla da kanıtlanmamış ve 100 yıl önceki olaylarla mahkum etmiş olan ikinci ülkemizde, bugün suçlanılmaya sessiz kalınmış ve halen kalınıyorsa, bu çok düşündürücüdür. Aynı zamanda, Türkiye’nin de çok kötü dış politikalarının bir ürünü ve sonucudur.

Tüm Lozan’a ilişkin öneriye, ABD “taraf” değildi diyenlere soruyorum: Kısaca, Amerika, sözde “Ermeni Soykırımı” iddialarında resmen taraf miydi ki, adiğeçen kararname çıkartılmıştır! Ve her yıl, Ermeni Diyasporası’nın bir zafer işareti olarak hem Amerika hem de dünya çapında, yüreğimize saplamakta olduğu hançere karşı, halen yürürlükte olan “1981 kararnamesiyle” Ermeni iddialarının resmen tanınması konusunda ki yanıtınızı ve duruşunuzu, şahsen merak ediyorum. Bu çerçevede, bugüne değin Lozan ve talihsiz 1981 kararnamesinin kaldırılması veya onu geçersiz kılacak yeni bir kararname çıkartılması konusunda, somut bir adım atılmış mıdır? Bu kapsamda, özellikle de çatı Türk-Amerikan derneklerinin, bu noktadan itibaren mevcut “savunma” ve “sınıfta kalmış” politikalarını da artık değiştirmeye ve ortak hedeflerde birleşmeye davet ediyorum.

“Lozan Barış Andlaşması”nın Amerika tarafından, resmen bir “Proclamation” ile tanınması yönünde, 2010-2011 yıllarında, özellikle şimdi olduğu gibi benzer bir yaklaşımla Türk-Amerikan dernekleri başkanlarına ulaşmış ve ortak bir çalışma zemini oluşturmayı hedeflemiştim. O dönemde, toplumsal yapı ve siyasi ortam izin vermemiş olacak ki, sonuç alamadım! Yine de o döneme ait yapmış olduğum ve halen Web ortamından ulaşılır olan referansları, bugünki Açık Taslak Öneri’nin de altyapısını da oluşturduğundan aşağıda paylaşıyorum. Bununla birlikte, bazı dış yayın organları/sitelerde, 2010 yılında verilmiş olan bazı ireferansların çıkartılmış olduğunu ise bugün itibariyle, 28 Kasım 2016 günü tespit ettim. O nedenle, aşağıdaki referanslar, halen aktif ve ulaşılır olanları içermektedir.

KAYNAKLAR

AÇIK MEKTUP: SAYIN BAŞKAN BARAK OBAMA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (2011, 2013)
http://isikbinyili.org/index.php/say-24/70-ermeni-tasar-s-ayr-mc-l-k-ve-tuerk-amerikal-lara-yoenelik-devam-eden-tehditler

İKİ UCU KESKİN BIÇAK VE “2023 SENARYOLARI”…
Ümit tükendiği andan itibaren kişi ve toplumlar da tükenmiş sayılırlar…
Ümit tükendiği andan itibaren kişi ve toplumlar da tükenmiş sayılırlar…

Ermeni Tasarisi – H.Res.252 “Findings” 2.nci Bolum: – 4 Mart 2010 (1.Madde, iddia edilen zaman dilimi ; 1915 – 1923)
https://www.congress.gov/bill/111th-congress/house-resolution/252/text

Text of the Armenian Genocide Bill (H.Res.398) (Tasari Tarihi: 11 Kasim 1999. Iddia edilen zaman dilimi: 1915-1923. https://www.congress.gov/bill/106th-congress/house-resolution/398/text

Ermeni Tasarısı, 4 Mart 2010 ( Türkçe metin )
http://aydinbilgi.blogspot.com/2010/03/ermeni-tasars-turkce-metni.html

California Assembly Resolution – Assembly Concurrent Resolution No. 51 (Tasari Tarihi:23 Nisan 1981. Iddia edilen zaman dilimi: 1915-1918 )
http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.210/current_category.24/affirmation_detail.html

İngiliz Gizli Belgeleri (orijinal URL adresi bulunamamıştır.)
http://turkishpaintings.com/index.php?p=112&;l=1&&modPostmessage_itemID=63&modPostmessage_ListingPage=2

5)Kurtlar Vadisi Pusu: 2023 (Fragman, orijinal URL adresi bulunamamıştır.)

– “Ermeni Tasarısına’ Karşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lozan Antlaşması Çerçevesinde, ABD Senatosu Tarafından “Resmen Tanınması’ İçin Kampanya
– Ermeni Tasarısı’na karşın bir kampanya önerisi (orijinal sayfa bulunamamıştır.)
http://www.hyetert.com/?Id=36044&;;DilId=1

– Amerikan Senatosu Türkiye’yi “Resmen Tanısın” Kampanyası?
http://www.haberler.com/amerikan-senatosu-turkiye-yi-resmen-tanisin-2210187-haberi/

The Forgotten Turks : Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI…
The Forgotten Turks : Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI…

– Ermeni Tasarısı’na Karşı Kampanya – Campaign Versus to The Armenian Resolution… (YERELCE, 27 Agustos 2010)
Ermeni Tasarısı’na Karşı Kampanya – Campaign Versus to The Armenian Resolution…

–Ermeni Tasarısı’na Karşı Kampanya – Campaign Versus to The Armenian Resolution The Forgetten Turk: Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI
– An Open Letter: Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI
The Forgotten Turks : Open Letter to Harvey Sicherman, President of FPRI…

– Turkish-Armenian Synergy Initiative
http://www.lightmillennium.org/tasynergy/tas_formed_news_oct26_09.html

Bu “Açık Taslak Öneri” içeriğine müdahele edilip-değiştirilmemesi önkoşuluyla, aynen yayınlanabilir veya orijinal yayınına bir özet ile link verilebilir.

Bu yazının, orijinali 27 Kasım 2016, tarihinde
Işikbinyılı.Org sitesinde yayınlanmıştır.

http://isikbinyili.org/index.php/103-acik-taslak-oeneri-tuerk-amerikan-topluluklari-birlesmek-zorundadir Bircan Ünver, 24 Ekim – 27 Kasım, New York. | IşıkBinyılı.Org – http://www.isikbinyili.org

Turkish Library and Museum – www.turkishlibrary.us – 5 Aralık 2016.

"The U.S. Turkish Library & Museum For Friendship and Peace" project joined, and has been produced under the umbrealla of The Light Millennium Organization effective on October 15, 2015.